Helsingin yliopisto

Tiedot

1682/83 Petter Thorwöste Petrus Petri, Nylandus 3041. Kastettu Mustiolla 27.3.1670. Vht: Mustion patruuna Petter Pettersson Thorwöste († 1703) ja Margareta Danielsdotter Sparf. Ylioppilas Turussa 1682/83 Thorwöest Petr. [Petri Nyl _ 155]. Respondentti 1687 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Respondentti 20.4.1689, pr. Matias Svederus U354. Svean hovioikeuden auskultantti 6.10.1690. — Tarton yliopiston kanslerin kreivi Jak. Joh. Hastferin hovimestari. † Tukholmassa (Nikolai, själringning) 29.9.1694, ‡ Turussa 19.3.1695. Naimaton.

Setä: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Veli: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 3042 (yo 1682/83, † 1697).

Lanko: Porvoon kirkkoherra, FM Lars Stachaeus 2699 (yo 1679, † 1696).

Lanko: Närpiön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 2796 (yo 1679, † 1719).

Kaima: kruununvouti Petter Thorwöste 3002 (yo 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1689–1716 f. 22; KA valtakunnanregistratuura 15.6.1681 f. 464 (Confirmation på dråtningh Christinæ bref [af d. 30 octobr. A:o 1647] för bruukzpatronen, Petter Törwäst), 5.6.1687 f. 288, 30.11.1687 f. 660, 14.8.1688 f. 488, 13.6.1689 f. 700 (Öppet breff för brukzförwaltaren Petter Torwästen att tillhandla sigh frälsehemman, och dem niuta under Frälse frijheet ... under des bruk Swartå i Nylandh), 28.3.1698 f. 238 (Till Vice Landzhöfdingen Klingsporre at förhålla bruukzförwaltaren [Petter] Torrwöst des sielftagne myndighet, at wid Tingzrätten hafwa upsagdh det ena rusthållet af Knapzby item at anbefalla Häradzhöfdingarne i lähnet till at intet befatta sig med några regementz angelägenheter); KA mf. ES 1888 (ll 17) Karjaan käräjät 8.–9.2.1700 s. 34 (Bookhållaren Mons:r Erich Ståhlhammar ... å des Swerfaders H:r Bruukzförwaltarens Petter Thorwöstz wegnar); KA mf. ES 1758 (cc 34) Sauvon käräjät 14.–15.9.1706 s. 208 (Elin Simonsd:r i Rautniemi ... sin dotter Helena Simonsd:r ... begifwer sig nu meera till sin Moor Bror Erich Ståhlhammar i Swartå Bruuk); KA mf. ES 1970 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.10.1697 f. 436v (Rostmästaren Simon Ståhlhammar ... hans boställs hemman); KA mf. ES 1975 (nn 26) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 15.–17.6.1707 s. 923 (Såsom Kyrkioheerden Ehrewyrdige Mag: Arfwed Rothowius 2729 högel: Disputerar den prætention Sahl: Förarens Simon Ståhlhammars Enckia Margareta Rode, effter opwist Fullmacht af Sahl: Brukz Förwaltaren Petter Thörvöstz Måg Erich Ståhlhammar, den 25 Febr: 1707 henne befullmechtigat, att infordra); KA mf. ES 2089 (ss 23) Lapväärtin käräjät 8.3.1701 s. 443 (katso 1467); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 2.10.1682; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 29.4.1686; KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 17.6.1691 s. 153; KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 10.9.1692 s. 38 (katso 2035); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 18.4.1700 s. 87 (Bruukz Bookhollaren Erich Stohlhammar anhölt å des Swärfaders Bruukzförwaltaren Petter Thorwöstz wegnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 202 (XLIII), 485 (Tillägg och rättelser. XLIII); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 245 (19.3.1695, ‡); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #179; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 401 (7.6.1690, effter [Magnus] Block beropat sig på Pet. Thorweste inlefwererar iag nu hans attest af d. 4 Junii 1690 som skall betyga att och detta är ijdell osanning). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 77 V#4240 (XXV); T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 104 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #29G, 2317G, 2738G, 3661R, 4240R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8706; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 136; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2553H (‡), 3513R, 4348R, 4413H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3041>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.