Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1647 Herman Thorwöste Hermannus Petri, Aboensis 581. * noin 1635. Vht: turkulainen kauppias, Mustion, Antskogin ja Fiskarsin patruuna Petter Thorwöste († 1659) ja Elin Johansdotter Såger. Ylioppilas Turussa kl. 1647 Thörvist Herm. [Petri _ 29]. Stipendianomus 3.3.1652. Respondentti 13.3.1652, pr. Eskil Petraeus U1. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1654. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1654 – sl. 1655. Respondentti 1655 (Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1658. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1659 – kl. 1660. — Kauppias Turussa noin 1669. Valtiopäivämies 1672. † Turussa 1685.

Pso: 1:o 1666 Maria Lorentzdotter Gerdt († 1678); 2:o 1679 Katarina Pettersdotter Thesleff tämän 1. avioliitossa († ~1705).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663).

Serkku: ratsumies Gabriel Såger 1104 (yo 1655/56).

Veli: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712).

Poika: kruununvouti Petter Thorwöste 3002 (yo 1682).

Poika: Nevanlinnan postimestari Herman Thorwöste 3003 (yo 1682, † 1703).

Poika: Karunan kappalainen Johan Thorwöste 4066 (yo 1694/95, † 1721).

Sisarenpoika: Svean hovioikeuden varapresidentti Henrik Schaefer, aatel. 1693 Heerdhjelm 2033 (yo 1669, † 1712).

Sisarenpoika: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Veljenpoika: hovimestari Petter Thorwöste 3041 (yo 1682/83, † 1694).

Lanko: Kalajoen kirkkoherra, FM Josef Mathesius 1065 (yo 1654/55, † 1689).

Lanko: Lapväärtin kirkkoherra Johan Beckman 1467 (yo 1661, † 1702).

Lanko: auskultantti Johan Gerdt 2153 (yo 1671/72).

Vävy: Haapajärven kappalainen Josef Calamnius 3350 (yo 1686, † 1716).

Vävy: kihlakunnantuomari Henrik Johansson U1229 († 1705).

Opettaja: Petter Gyllenius 647.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (3.3.1652); KA valtakunnanregistratuura 4.3.1639 f. 20 (Till Greffue Peder Brahe swar om Jern bruketz Swarta fortsättningh), 28.1.1644 f. 253 (Öpet bref för Jacob Wolle på Swarta Järnbruuk och Fyra hemman der vnder i Finlandh), 26.7.1645 f. 149 (Till Jacob Claason Uggla att hielpa Jacob Wolle till sin rätt emot Petter Thowästen), 26.7.1645 f. 151 (Till Berg Amptet för Jacob Wolle att hielpa honom till rätta emot Petter Thowästen i Åboo), 18.7.1646 f. 469 (Till Åbo Hoffrätt, att hijtskicka acterne som emillan Hans Weritzer [Lybesch Borgare] och Petter Tor Wösten [wår vndersåthe och borgare i Åbo] passerade ähre), 7.11.1646 f. 622 (Citation på Peter Torwösten för Hartwijk Hendersson), 6.7.1647 f. 204 (Bref till Landzhöfdingen Knut Lilliehöök, att ställa Petter Törwöesten hijt till en revision), 30.10.1647 f. 360 (Confirmation för Petter Tho Wösten på en hammar och Maasugn sampt någre bönder i Finlandh ... Swarta bruuk be:dt vthi Finlandh Rassborgs lähn och Karis Sochn belägit), 30.3.1648 f. 491 (Donation för Grefwe Gustaff Adolph Leijonhufwudh på den åhrlige rättigheet, som Chronan bör hafwe af Swarto Bruuk vthi Grefweskapet Rasborgh), 16.4.1649 f. 72 (Öpet breef och tillståndh för Peter TårWesten att får inlösa een by om 2 hemman i Finlandh och dem niuta under ewärdeligit Bärgz Frälsse ... byen Torby b:d om twänne hemman uti Nylandh och Poijo belägne), 16.4.1649 f. 73, 20.11.1650 f. 566 (Öppet Breef för Petter Thorwösten, Brukzförwaltare i Finlandh oppå twenne Ödes Hemman vthi Poijo Sochn vnder Bergz frelsse etc.), 20.11.1650 f. 568 (Öppet Breef för Bruukzförwaltaren Petter Thorwösten, oppå ett hemman Fiskers be:d vhti Finlandh emoth 2:ne Öde hemmans inbytande till Jörans Boijes arfwingar. Under Bergs Frelsses Frijheet etc.), 29.8.1668 f. 366 (Till Gen. Gouv:n för Ansko brukz kyrkia, om dhe bönder som dher under begäres), 23.6.1669 f. 97, 28.6.1684 f. 383 (Kongl. Maij:tz Resolution upå Herman Thorwösts underdånigst andragne beswär emot des bröder brukzförwalterne Johan och Petter Thorwöster, angående deras framledne föräldrars qwarlåtenskap och des disposition, hwaruti Herman Thorwöst förmehnar sigh aff bröderne wara för när skedt och däröfwer åthskillige Kongl. Maij:tz breff, Hoffrätz och Bergz Collegij förordningar tilförene passerade äro); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 4.6.1664 (Kom för rätta Monseur Herman Thorfwöste och begärade att handla under Stadhsens privilegier och giffua der een Genant före, huadh staden schulle billigt begära. Swartes honom aff rätten, att dett kan icke effter låtas iche medh mindre han swärier sijn Borgare Eedh ...). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 228 (22.10.1655, Gylleniuksen yksityisoppilaaksi), 240, 241, 242; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII), 479 (Tillägg och rättelser. VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 66 passim (isä), 508, 567; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 10, 73, 202, 203, 243; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 244, 456; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 320 passim (äiti); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 107, 195 (21.8.1678, ‡ Herman Törfwestes hustru). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 229 V#4416; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 101 (Köpmannasläkter i Åbo, Thorvöst Tab. 2); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 199; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2D, 22D, 2842R, 3819D, 3823D, 4413D, 4416R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #942, 1380D, 1581R, 2001H (vih. 25.9.1679), 3011R, 3595D, 3640D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Herman Thorwöste. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=581>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.