Helsingin yliopisto

Tiedot

27.5.1691 Daniel Juslenius Daniel Danielis, Borealis 3745. * Mietoisissa 10.6.1676. Vht: Mynämäen kirkkoherra Daniel Juslenius 722 (yo 1649/50, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Barbro Gjös. Turun katedraalikoulun oppilas 8.3.1687 (in cl. rect. circ. infer., Daniel Danielis Juslenius Wirmoensis) – 25.5.1691 (valed., Daniel Danielis). Ylioppilas Turussa 27.5.1691 [Iuslenius] Dan. _ 191. Rect. Acad 326. Joutui isänsä kuoltua köyhyyteen ja palvelemaan veljensä Henrik Jusleniuksen laivamiehenä, purjehtien kahtena kesänä Riikaan. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1690/91] | Mag. | Daniel Juslenius. | 1691 in Martio. | 1702 Vice Secret. Acad Ab. 1703 Mag. Phil. 1706 Adj. Fac. Phil. 1707 Secret. Acad. 1712 Prof. Lingv. Orig. 1720 ordinatus Arosiæ 1722 ab exilio redux, simul Pastor in Lundo. 1725 Pastor Eccl. Cath. Fenn. Aboënsis.1727 Prof. Theol. 3. 1728. Prof. Th. 2. 1729 Rector Acad. 1732 Doctor Theol. 1734 d. 28 Mart. diplomate regio constit. Episc. Borg. 1744 Episc. Scarens. Obiit 1752. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1694 – kl. 1695. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1695. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1697 – kl. 1699. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1699 (duplex alkaen sl. 1703) – kl. 1707. Respondentti 12.5.1700 pro exercitio (Aboa vetus et nova), pr. Johan Munster 2581. Respondentti 19.6.1701, pr. David Lund 2257. Respondentti 26.9.1703 pro gradu, pr. Gabriel Juslenius 2987. FM 14.12.1703 priimus. Oraatio 18.11.1712. Vihitty papiksi Västeråsin hiippakunnassa 18.10.1720. TT h.c. Uppsalassa 23.2.1732. — Boreaalisen osakunnan kuraattori 1704, inspehtori 1723–35. — Turun tuomiokapitulin notaari 1699. Turun akatemian varasihteeri 1702, 2. filosofian apulainen 1705, 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1707, kreikan ja heprean kielten professori 1712. Pakeni sotaa 1713 Pohjanmaalle ja sieltä seuraavana talvena Ruotsiin. Västeråsin lukion kaunopuheisuuden ja runousopin lehtori 1715, rehtori 1717. Palasi vanhaan professorinvirkaansa Turkuun 1722, kolmas teologian professori 1727, toinen 1728–34, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1722, Turun suom. seurakunnan 1725 sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1722–34. Akatemian rehtori 1729–30. Porvoon hiippakunnan piispa 1734, samalla palkkapitäjiensä Lappeen, Sipoon ja Taipalsaaren kirkkoherra s.v. Pakeni pikkuvihan aikana Ruotsiin. Skaran hiippakunnan piispa 1744. Valtiopäivämies Turun hiippakunnasta 1731, Viipurin hiippakunnasta piispana 1734 ja 1742–43, Skaran hiippak. 1751–52. † Skarassa (Brunsbo) 17.7.1752.

Pso: 1:o 1707 Hedvig Katarina Lundberg († 1729); 2:o 1730 Katarina Schultz († 1775).

Appi: Turun hovioikeuden asessori Jost Schultz 2675 (yo 1678/79, † 1737).

Poika: ylisotatuomari Daniel Juslenius, myöh. Jusleen 5469 (yo 1725, † 1756).

Poika: Skaran lukion lehtori, FM Samuel Juslenius U774 († 1809).

Poika: asianajaja Abraham Juslenius, myöh. Anckar 7886 (yo 1755, † 1803).

Poika: inkoolainen tilanomistaja Erik Juslenius 7887 (yo 1755, † 1803).

Tyttärenpoika: Loviisan pormestari, varatuomari Jonas Carlstedt 8481 (yo 1764, † 1809).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Bor. osak. matr. #215; HYK ms. AKA:7, Konsistorin registratuura 1740–1746 s. 36' (28.5.1746, Till Biskopen i Scara Doctor Juslenius); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 5.9.1705 f. 277 (Adjuncts fullmacht för Daniel Juslenius ... medelst Conrad Quensells 3805 befordring till Professionem Matheseos wid wår Academie i Pernau, des förrträdde Adjunctur wid wår Academie i Åbo är kommen att blifwa ledig), 26.2.1707 f. 35 (Secreterare fullmacht wid Åbo Academiæ för Daniel Juslenius), 26.2.1707 f. 38 (Till Kongl. Rådet Grefwe Falkenberg, angående Secreterare tienstens besättiande wid Åbo Academie), 18.5.1707 f. 80 ([Fulmacht] för Mag. Johan Torwest 3662 til at wara Adjunctus Philosophiæ i Dan. Juslenii ställe), 28.11.1712 f. 332 (Fullmackt för Daniel Juslenius at wara Professor linguarum i Åbo ... igenom Magistri Abraham Alani 3244 befordring till den Theologiske Faculteten Professio linguarum wid Wår Academie i Åbo är blefwen ledig); KA mf. ES 1811 (hh 14) Kaprion ja Unaditsan käräjät 7.–9.6.1697 s. 407 (Arrendatoren Wählachtadh Fridrich Cramer inlade emoth Sahl: Hindrich Forsmans Enckia [hust: Brijta Gebhardt] een Räckningh, dess medelst han af henne för ett åhrs huuss hyra fordrar 25 D:r K:m:t ... sedan fordrar han och 4 D:r som han på Forsmans Enckias begäran till Studenten Daniel Juslenius betalt för ett ClaveCordium, som hennes Sohn 4010 aff Juslenius I Åbo skall bekommit, och han medh ber:de Juslenii quittens bewijste sigh betahlt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 246 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 40 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 265, 316, 321, 322, 445, 446, 525, 593; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 12, 13, 44, 93, 127, 192, 244, 263, 284, 285, 294, 309, 318, 349, 350, 375, 467, 481, 504, 510; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 1, 6, 7, 10, 11, 21 passim, 40, 139, 164; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 6 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 7, 278; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 34, 48, 224, 227, 369; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 120 (28.10.1729, ‡ fru); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 39, 46; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 434 passim; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 188 (1687:II), 190 (1688:II), 192 (1689:II), 193 (1690:I), 195 (1691:I). — R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 116; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 55, 129; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 208; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 305; Finlands minnesvärde män I (1853–54) s. 85–107; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 63; J. Warholm, Skara stifts herdaminne I (1871) s. 40; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 26; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #114G, 233D, 486D, 487D, 488D, 489D, 490D, 492D, 495D, 498D, 499D, 505D, 506D, 522D, 525D, 652D, 665D, 691D, 791D, 793D, 795D, 861G, 1364D, 1365D, 1371D, 1382D, 1559D, 1560D, 1606D, 1607D, 1608D, 1610D, 1657D, 1660D, 1833–1843P, 1834D, 1837D, 1837G, 1838G, 1841D, 1845R, 2369R, 2619R, 2626G, 2945G, 3240G, 3374G, 3429G, 3445, 3452D, 3453D, 3463D, 3478D, 3485D, 3525D, 3544D, 3546D, 3932D, s. 584 #691D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun suomalainen seurakunta; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 116; G. Hansson och L. Herzog, Västerås stifts herdaminne II:2 (1990) s. 531; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 167; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1961, 2029, 2662R; Suomen kansallisbiografia 4 (2004) s. 516; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 362.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Juslenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3745>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.