Helsingin yliopisto

Tiedot

(1647) Arvid Forstadius Arvidus Henrici, Nylandus 592. Kotoisin Helsingistä. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 19.5.1647. Respondentti 3.3.1649 pro exercitio, pr. Simon Anglenius 72. Respondentti 9.1652 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 3.5.1653. — Viipurin triviaalikoulun ylin kollega 1648. Viipurin lukion kreikan kielen lehtori 1652, pidätettynä virantoimituksesta 1656–58, 2. teologian lehtori 1659, 1. teologian lehtori 1679–83. Samalla palkkapitäjänsä Jääsken kirkkoherra (yhdessä Anders Heinriciuksen kanssa) vuoteen 1669, Muolaan kirkkoherra 1669–79 sekä Viipurin kirkkoherra ja tuomiorovasti 1679–83. Valtiopäivämies 1659–60 (Viipurin tuomiokapitulin edustajana), 1660 (valiokuntavaltiopäivät) ja 1672. † Viipurissa 23.2.1683.

Pso: 1661 Sigrid Henriksdotter Gutrath (jäi leskeksi).

Veli: Abraham (Abrahamus Henrici) 593 (yo (1647)).

Veli: Karl (Carolus Henrici) 594 (yo (1647)).

Poika(?): Pähkinälinnan kirkkoherra Arvid Forstadius 2447 (yo 1676, † 1696).

Poika: viipurilainen asianajaja Henrik Forstadius 2908 (yo 1681, † 1697).

Lanko: Narvan katedraalikoulun rehtori Karl Gutrath 2182 (yo 1672, † 1676).

Vävy: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Vävy(?): Säkkijärven kappalainen Henrik Hoppius 3098 (yo 1683, † 1737).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 8.7.1669 f. 120 (Collation på Jäskiss Pastorat för Mag: Andrea Heinricio 1084 ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, at såsom Lectores Theologiæ i Wijborg härtill haffwa fördeelt Jäskis Pastorat sig emillan, och nu sedermehra är bewilliat, dhet den eena aff bem:te Lectoribus skall behålla Jäskiss allena, och den andra bekomma ett annat giäldh, nembl. Måhla hwilket förmedelst dess fördetta Kyrkioheerdes 996 dödeliga frånfälle nyligh ähr vacant wordet, och Wijborgs Gymnasio till præbendegiäldh till slagit; Altså haffwe Wij aff gunst och Nåde förordnat och tilbetrott, såsom Wij och härmed i krafft aff detta Wårt öpne breff förordne och tilbetroo Magistrum Andream Henricium till att wara Kyrkioheerde i Jäskiss, och at niuta samma pastorat för sitt præbende giäldh allena, med lijka frijheeter och wilkor, som begge Lectores tilhopa härtill åthnutit haffwa), 16.8.1669 f. 190 (Collation för Magistro Arvido Forstadio på Måhla Pastorat), 16.8.1679 f. 530 (Fullmacht för M. Arfwid Forstadius, att wara Kyrkioheerde i Wiborgs Stadh), 21.3.1683 f. 159 (Collation för Mag. Petro Carstenio 1743, att wara Dombprost och Kyrkioherde i Wijborg ... för detta Domb Probsten och Kyrkioherden i Wijborg Mag. Arfwid Forstadius är nyligen genom döden afgången); KA mf. ES 1813 (ii 1) Virolahden käräjät 17.–18.1.1659 f. 186 (Offentligen för Rätten Uthj Venerandj Consistorj Wijburgensis Fulmechtiges, Lectoris Clarissimj Mag: Arfwidj Forstadij Närwaro); KA mf. ES 1835 (jj 9) Viipurin pitäjän käräjät 24.–26.11.1662 s. 97 (Widh dette upstodh och Theologiæ Lector M: Arvidus Forstadius och berättade huruledes honom under Lectoris Ämbete bestås ett hemman i Rackola Jokj by af 2/3 Röök, som Bertell Hindrichsson för detta åboodt hafwer); KA mf. ES 1836 (jj 14) Säkkijärven käräjät 25.–26.6.1667 s. 33; KA mf. ES 1837 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 7.–9.6.1669 s. 45; KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 7.–9.12.1682 s. 176; KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 29.10.–3.11.1683 s. 63 (Såsom Framledne Doomprobstens och Kyrckioherdens Sahl: M:r Arv: Forstadij Enckia, igenom Vice Pastoren H: Johan Falk 2400 sigh beklagade ...), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 16, Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 20 (Fendrichenn Johan Forstad), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 8.–13.12.1684 s. 66, 73, Äyräpään kihlakunnan käräjät 21.–24.11.1684 s. 298; KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 15.–18.6.1685 s. 76 (Öfwerste Lieutenantskan Wälb: Fru Agneta Rosenbröijer ... igenom sin mågh Fendrichen Johan Forstad swarade); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 55 (Lectoratz Hemman i Huistuppula ... Sahl: Mag: Arfwedh Forstadij Enckias hust: Sigredh Gudratz Attest, af d: 13 Maij nästledhne). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 75 (10.10.1656); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 32 (VII), 479 (Tillägg och rättelser. VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 255, 257; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 51, 52; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 426 (Arvidus Frostbergius, Arvidus Forstadius); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 183 (16.8.1669); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #23; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 137 (3.12.1661, Ringt till M: Arvidi Forstadij, sampt J: Segredh Gudhråtz dotters brudapredikan). — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 246; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 318, 318, 323, 327; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 44, 409; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #189R, 2687G, 3901R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #272D, 284R, 691, 2132D, 3786R, 4386; S. Heininen, Vanhan Viipurin hiippakunnan henkilöhistoriaa. Genos 72 (2001) s. 129.

Doria respondentti

Päivitetty 5.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Forstadius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=592>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.