Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 2.1628 Jöns Terserus (Johan Terserus vanhempi) Joannes Elai, Dalekarlus U15. * Leksandissa 3.1605. Vht: Leksandin kirkkoherra, FM Elof Terserus (Elaus Engelberti, yo mm. Rostockissa 7.1582, † 1617) ja hänen 2. puolisonsa Anna Danielsdotter (Svinhufvud). Västeråsin koulun oppilas 28.3.1619 – 1623. Örebron koulun oppilas 1623 – 1626. Ylioppilas Uppsalassa 2.1628 Johannes Elai Dalikarlus. Vihitty papiksi Västeråsin hiippakunnassa 1.11.1631. Ylioppilas Greifswaldissa 9.10.1632 Johannes Olai‹!›, Suecus. Ylioppilas Tartossa 22.6.1633. Ulkomaanmatka 1633–37. Ylioppilas Wittenbergissä 22.8.1633 Iohannes Elai Terserus Suecus. Ylioppilas Helmstedtissa 7.12.1633. Vieraili Jenan ja Erfurtin yliopistoissa kesällä 1634. Ylioppilas Magdeburgissa 1635. Ylioppilas Leidenissa 28.6.1635 Johannes Elaï Suecus. 29 [ann.], L. et A. Ylioppilas Franekerissa 10.8.1635. Respondentti Uppsalassa 26.1.1639 pro gradu, pr. log. ja metaf. prof. Laur. Stigzelius. FM Uppsalassa 29.7.1639 priimus. Respondentti Turussa 10.3.1648 pro doctoratu, pr. Eskil Petraeus U1. TT Turussa 16.5.1648. — Västmanlandin ja Taalainmaan maakuntien inspehtori 1643. Teol. tiedek. promoottori 1660. — Leksandin komministeri 1631. Västeråsin lukion kreikan lehtori 1632, teologian lehtori 1639, samalla palkkapitäjänsä Skeriken kirkkoherra. Turun akatemian kolmas teologian professori 1640, samalla palkkapitäjänsä Naantalin ja Raision kirkkoherra s.v. sekä Turun tuomiokapitulin jäsen 1640–49. Akatemian rehtori 1645–46. Uppsalan yliopiston toinen teologian professori 1647, samalla palkkapitäjänsä Vaksalan kirkkoherra 1648. Uppsalan yliopiston rehtori 1651–52. Turun hiippakunnan piispa ja Turun akatemian varakansleri 1658, pidätetty virantoimituksesta 1663, ero 1664, samalla palkkapitäjänsä Maarian kirkkoherra 1658, Sauvon 1659–61, Paraisten 1661–65. Tukholman Riddarholmin seurak. kirkkoherra 1665, Klaran 1668, samalla Bromman 1666. Linköpingin hiippakunnan piispa 1671. Sukututkija, Genealogia Sursillianan alkuunpanija Mårten Peitziuksen 2382 ohella. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1645. Valtiopäivämies 1640, 1647, 1650, 1660, 1672 ja 1675. † matkalla Söderköpingissä 12.4.1678.

Pso: 1:o 1638 Elisabet Troilius († 1655); 2:o 1657 Maria Grubb († 1703).

Velipuoli: Västeråsin lukion lehtori, FM Jakob Terserus 252 (yo (1642), † 1663).

Velipuoli: kaunopuheisuuden professori, FM Johan Terserus 583 (yo (1647), † 1649).

Poika: pankinkomissaari Elof Terserus, aatel. 1683 Tersér 1330 (yo 1659, † 1712).

Poika: professori, FM Uno Terserus 1331 (yo 1659, † 1675).

Sisarenpoika: Svean hovioikeuden asessori Johan Aeribergius, myöh. Wallwijk 433 (yo 1644, † 1691).

Veljenpoika: sotilaspappi Elof Terserus 1333 (yo 1659, † 1672).

Lanko: Leksandin kirkkoherra, FM Samuel Troilius 209 (yo 1641, † 1666).

Vävy: Tukholman kirkkoherra, FM Matias Wagner 1477 (yo 1661, † 1693).

Sukulainen(?): Sven Terserus 1332 (yo 1659).

Opettaja (1617): Eskil Petraeus U1.

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 8.5.1641 f. 78 (Till Rijkz och Cammarrådh att låta tillstella [Booktryckiaren Hindrich] Keiser 1/4 part aff Penningarne han för finske Bibliens tryckiande skall haffwa (katso 813), så och för M. Johan Elaj ... Elliest mädan och till Academien I Åbo nödigt will behöffwas ett tryck aff åtskillige Bokstäffwer och stijlar, dy haffwe wij I lijka måtto dertill så weel som till een Press nådigest förährat Ett hundrade Tiugu R. D. samma tryck och Präss der mädh att inlösa), 20.9.1642 f. 517 (Öpet breef och Confirmation för Fredrich Ellertz att wara Academiæ Bookbindare i Åbo), 30.3.1647 f. 87 (Lijfztijdz förlähningh för M:r Johan Elai Tersero på ett hemman i Reeso Sochn i Finlandh), 15.10.1658 f. 55 (Till Landzhöfdingen i Åbo Om Biskopzsätet där sammastädes etc.), 16.10.1658 f. 56 (Privilegium pro Doct. Joanni Tersero Opus suum intra Decennium vendendi), 16.10.1658 f. 59 (Till Academien i Ubsala att dee låta Doct. Johanni Elai Tersero bekomma sin resterande löhn), 16.10.1658 f. 60 (Till Landzhöfdingen i Åbo Ernst Creutz att han förmår Allmogen till opbyggia Biskopzgården i Åbo. Mut. Mut. till Tawasthuus och Österbotn), 16.10.1658 f. 61 (Till Uttermarck att han låter Biskopen i Åbo Doctor Johan Terserus bekomma 1000 D:r S. M:t af dhe intrader som af Bornholm falla etc.), 16.10.1658 f. 62 (Till Cammaren att dhe giöra den förordning dhet Biskopen i Åbo bekommer hwad som medh retta Biskopz Stoolen tillhörer etc.), 16.10.1658 f. 63 (Donation för Biskopen i Åbo Doct. Joh. Elai Tersero på några andelige godz i Skåne), 9.2.1661 f. 2 (Till Hen:s Maij:t Drottning Cristina, att Doctor Jönss skall hijt fordras, och för sitt taal swara), 1.3.1661 f. 19 (Till Bispen i Åbo om Drotning Christina), 9.10.1662 f. 353 (Till Bisspen i Åboo wijdare förklaring om [Episcopi Stregnensis] Doct. Joh. Matthiæ Böcker och Tryckerijet), 14.11.1662 f. 380 (katso 1121), 14.4.1663 f. 86 (Till Landzhöfdingen Erick von der Linde att tillsägia Bispen D. Jöns Tersero tillsägia sigh aller exemplaria aff sin tryckte Cathecismo), 14.4.1663 f. 87 (Till Biskopen i Åbo, D. Jöns Terserus om den stridigheet som är owuxen emillan honom och Doct. Enevaldum Svenonis 132 angående den nye Cathechismum, som han hafwer på trycket låthit uthgå, att han alla exemplaria Landzhöfdingen föwerlefwererar och till den 18 Maij nästkommande sigh här i Stockholm inställer), 14.4.1663 f. 88 (Till Professores Facultatis Theologicæ uthi Åbo, angående den opwuxne stridigheet, katso U9), 22.5.1663 f. 106 (Till Landzhöfdingen Erich von der Linde om D. Terseri och D:r Enevaldi Scriptis öfwer Cathechesmo), 5.6.1663 f. 139 (Till Bispen i Wästerås om Doctor Jöns), 5.6.1663 f. 140 (Till Archie Biskopen om Doct. Jöns Tersero), 25.6.1663 f. 161 (Till Mag. Johan Pfeiff om Doct. Jöns Thersero), 26.6.1663 f. 163 (Till Hennes Maij:tt EnkieDrotningen om M. Abel Kock att få resa hijt och bijwista dhen Theologiske Twisten emellan D. Jöns och D. Enevaldh), 26.6.1663 f. 164 (Till någre Theologos om D. Jöns och D. Enevald), 10.7.1663 f. 185 (Till Biskopen Doctor Jöns Terserum avocation ifrån Biskops- och Vice Cacellarij Embetedh), 10.7.1663 f. 186 (Till Rijkzdråttzen Grefwe Per Brahe att notificera Professorerne i Åbo om Terseri affsättningh iffrån Vice Cancellarij embetedh), 10.7.1663 f. 187 (Till samptlige consistoriales i Åbo att Biskopen D. Jöns Terserus sigh till K. M:tz wijdare förordningh inthet befattar medh Biskops Ämbetet uthi Stifftet), 25.7.1663 f. 239 (Till D. Enevaldum att han inthet inmenger sigh wijdare medh D. Jöns med disputer uthan heller låter fortfara medh aftryckiande uthaf sin Skrifft), 25.7.1663 f. 240 (Till Archiebiskopen och Fac. Theologi i Upsala), 25.7.1663 f. 241 (Till Doct. Odelium), 25.7.1663 f. 242 (Till Landzhöfdingen Johan Graan), 25.7.1663 f. 244 (Till Consistorium i Ubsala), 9.8.1663 f. 277 (Kongl. Maij:ts Förbud till att opläggia, tryckia eller försällia Doctoris Johannis Therseri Förklaring öfwer Cathechismum), 24.9.1663 f. 313, 26.9.1663 f. 321, 16.10.1663 f. 332 (Öpet Bref för D:r Jöns Tersero at niuta sin löhn och inkomster så här effter som här till så länge hans saak slitin blifuer), 9.9.1664 f. 315 (För Doctor Tersero, att niuta för innewarande åhr sin Biskops Löhn, och Confirmation på hans Canonicat i Skåne), 21.7.1665 f. 145 (Kongl. Maij:ttz Nådige förklaringh öfwer dett underhåldh, som dhe Ehrewyrdige och höglärde Doctor Johannes Gezelius U76 och Doctor Joannes Terserus för innewarande åhr 1665 skohle åthniuta), 10.3.1683 f. 178 (Skölde Breff för Biskoppen Doct. Terseri Söhner ... welat tee och bewijsa them wår Konungzlige Ynnest och nåde som hafwa giordt sig hoos oss wälförtiänte; Ibland hwilke Wij billigt räkna fordom Biskopen öfwer Linköpingz Stifft den Wyrdige och höglärde numehra hoos Gud Sal. mannen Doctor Jöns Terserum född af en gammal och hederlig Prästefamilie i Daalarne, har uti sin vngdom giordt goda och berömlige framsteeg uti Studier och bookelige konster ... och yttermehra förmedelst peregrination uti fremmande land förwärfwat sig allehanda för en Theologo nyttige och nödige erfarenheter); KA mf. ES 1844 (kk 4) Raision ja Maarian käräjät 25.–26.6.1660 f. 73 (Effter Biskåpens i Åboo och Kyrkherdens i Wårfrukyrckia Sochn Höglärde Docter Jönses anhållande, förmantes Allmogen i Wårfrukyrckia, at dee Reparera och bygia till näste Tingh sijn Kyrckio gård, wedh Straff som Lagh förmåår. Item förmantes dee att byggia sijne Tuenne huuss i Rändemäckj Prestegården, een Stuga, och ett pörte, nu i denne hööst, och dee öfriga huuss i Winter tillföra huadh der i prästegården behöfwas kan). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 13 (1661. 30 Jan. visitavit Episcopus, plurimum R:dus D:n Joannes Elai Terserus, omnium primo, Eccl:am Achaënsem); Album studiosorum academiae Lugduno Batavae 1575–1875 (1875) s. 273; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 237; Aeltere Universitäts-Matrikeln II. Universität Greifswald I 1456–1645 (hrsg. v. E. Friedlaender, 1893) s. 524; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet II (1893) s. 295, 317 (19.11.1647); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 46; Album scholæ Arosiensis 1618–1650 (utg. W. Molér, 1905) s. 5; Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe 1 1602–1660 (bearb. v. B. Weissenborn, 1934) s. 374; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 100; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 195 (8.1.1639, Begiärte H. N. numerum hac vice in philosophia promovendorum. Och ther hoos strax affsadhe, honores hos Academicos absentib. esse conferendos. Nampngoffwe therföre effterföliande personer: ... Joh. Elai lector Arosiensis ...), 245; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 99, passim; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #98. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 193; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 455, 462–463; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 25; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 20, 92, 97, 109, 118; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 63–83; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne I (1842) s. 189; J. Westerlund och J. Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne I (1915–16) s. 66; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 8 passim; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 224 (Tersér eller Terschère); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 314; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #175D, 247D, 715D, 933D, 2015D, 2037D, 2147D, 2763R, 2767D, 3673D, 3686D, 3687D, 3890–3896P, 3957D, 3987D, 4425D, 4442D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 6; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne II:1 (1971) s. 420; C. Callmer, Svenska studenter i Wittenberg. PHT 72 (1976) #487; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 56; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 33; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #15, 859, 1530H, 2056, 2190H, 2190D, 2527D, 2634H, 2719D, 2841R, 3311D, 3397D, 3735–3745, 3845D, 3982, 4131, 4132, 4158; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 718; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 664.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jöns Terserus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U15>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.