Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Josef Limingius, myöhemmin (1673) Lithovius Josephus Samuelis 927. * noin 1632. Vht: Limingan kappalainen, vuodesta 1652 Iin kirkkoherra Samuel Limingius, myöh. Limingius (Samuel Josephi, † 1659) ja Katarina Lithman. Ylioppilas Uppsalassa 10.1650 Josephus Samuelis [fratres Limingij]. Ylioppilas Turussa sl. 1652 Limmingius Joseph [Samuelis _ 46]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Josephus Samuelis Limingius Upsaliæ depositus. — Limingan pitäjänapulainen (1652). Limingan Tyrnävän kappalainen 1655. † 1690/91.

Pso: 1:o Margareta Jakobsdotter Peldan; 2:o Agneta Andersdotter Cajanus tämän 2. avioliitossa; 3:o Beata Josefsdotter Björn.

Pson edell. aviomies: Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Setä: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Veli: Iin kirkkoherra Samuel Limingius, myöh. Lithovius 929 (yo 1652, † 1692).

Veli: kauppa-apulainen Gabriel Samuelsson Limelius U271 († 1666).

Poika: Kempeleen pitäjänapulainen Henrik Lithovius U437 († 1716).

Lanko: Ilmajoen kirkkoherra Henrik Strigelius, myöh. Peldanus 397 (yo 1644, † 1673).

Lanko: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Lanko: Pudasjärven kirkkoherra Johan Keckman U360 († 1707).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #97; KA valtakunnanregistratuura 25.8.1652 f. 521 (Confirmation för Pastore Jåå H:r Samuel Josephi, på alle beneficier hans antecessores för honom der sammastädes hafft hafwe), 30.4.1647 f. 130 (Manebref för Samuel Josephi Pastore i Limingo i Österbotn till sin gäldenärer ... hans S. Fader, Her Joseph, Pastor där sammastädz för honom, så och her Peder i Calajoki och Länsmannen i Limmingo Gabriel Olofsson olyckeligen hafwa råkat i caution för een Arendator opå den tijden där i Landz orten Jacob Buhrman wedh nampn, hwilken när han een temmeligh rästskyldigh blef wedh samma Arrende, hafwer be:te Samuel, så mycket som hans Salige Faders andeel af samma rest kunde belöpa, så och något för sine participanter aflagt och betalt, såsom den Kongl. Rächne Cammarens quittence nogsambligen vthwijser att han hafwer clarerat 5959 D:r 7 öre 13 th:r S. M:t. Och såsom dhe andre hans participanter icke een wele wetta af samme cautions expensier, eller dett som H:r Samuel för dem betalt hafwer, hwarföre hafwer han hoos Oss ödmiukeligast anhållit om wår nådige Adsistence vthi saken, der medh han deste fogeligare till sin betalningh komma kunne); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 10.–12.6.1678 s. 121 (Zacharias Samuelsson Fullmehtig af Wällärde H: Joseph uthj Törnäwä och Limingo Sochn föredrogh Rätten, hurusåsom Wälbem:te H:r Joseph haf:r bortmist några Näät och Ryssior, som han förnummit Een Limingo bondhe Peer Harakain skoladt försåldt till een och annan her uthj Cuopio Sochn); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kajaanin käräjät 25.–26.6.1643 f. 215v (Her Samuell ifrån Limingå kärade till Simon Määttä i Såtkamå åm någån rest på Sal: Jacob Burmans wägnar N: på 1623 åhrs Upbördh ... Burmans Cautores iblandh huilka her Samuels fader her Joseph i Limingå een ähr); KA mf. ES 2028 (rr 6) Limingan käräjät 18.3.1645 f. 11v, 12, Limingan käräjät 11.–12.2.1646 f. 89v, 90, Limingan käräjät 23.7.1647 f. 253v (Hendrich Christopherson medh dess Swåger Hendrich Gabrielson inladh een Supplication i Rätten, beswärande sig öfwer Her Samuel Josephi, dett han deeras förmyndare skall waritt uthi deeras omyndige åhr, och icke till datum giordt dem redho före, och dy sökiandes medh Lagh sitt Fädherne. Her Samuel Swaradhe att han inthett haf:a taghitt på sigh förmynderskapett uthan eliest warit owilde man der öfwer, och annoterat hwadh them tillföll. Dy påladhes Her Samuel att han lefwererar dem ett wiss inventarium), Limingan käräjät 21.7.1649 f. 453v (Her Samuel Josephi sacellan här sammastedz inladhe een räckningh lydandes thet Erich Laninen i Törnäfwä ähr honom och Sal: Pastori skyldigh 50 D:r 2 öre K: M:tt); KA mf. ES 2029 (rr 7) Limingan käräjät 24.2.1651 f. 223v (Då Företredde för Tingett Hederlighe och Wellärdhe H:r Samuel Josephi inleggiandes i Rätten H:s Konglighe M:tz Wår Allernådigaste Dråtninghz honom Nådigast meddeltte Breff, Dat: Stockholm den 30 Aprilis A: 1647, Förmälandes om een anseenligh Summa Peningar Nembl: 5959 D:r 2:13 Sölf:r M:tt Huilka H:r Samuel haf:r måst ährleggia och bethala till Cronan, aff den ordsaken hans Sal:ghe Fadher H:r Joseph fordom Kyrkioherdhe her i Limingå medh Sal:gh H:r Pedher (katso U71) i Kalaiokj och Gabriel Olson hafua olijkeligen Råkat Cavera För den tidh warandhe Arendator Sal:gh Jacob Burman och H:r Samuels Sal:ghe Hustro iämpte medh dee Andre Cautores hafua warit åldrigha och waan föra till att begifua sigh till Stocholm att Clarera ...), 226v, Limingan käräjät 1.–2.4.1652 f. 468 (Her Samuell Josephj Angaf dät en Järnharfua ähr för hans Sahl: Fader förkommin och dän sedan befunnitz hoos Mårkola Carll i Kambele), Limingan käräjät 2.–3.8.1652 f. 520v; KA mf. ES 2029 (rr 8) Iin käräjät 17.–18.7.1654 f. 248 (Præpositus her Samuel Josephj anklagade Jacob Peersson Hyttinen att han hafuer medh sin Son waritt 3 gånger wtj Lapmarcken till den ända, att han skall hafua söktt booth till sin Son, huilcken hafuer warit befängdh aff dhen onda, andragangen att han inttet hafuer fått någott diur eller foglar i skogen, begiärandes att detta måtte tagas ad notam, på dett han här om kunde giöra Capittlet een wnderrättelsse); KA mf. ES 2029 (rr 9) Iin käräjät 17.–18.7.1655 f. 54 (Kyrckioherden wördigh och wällärde H:r Sammuel Josephj Limingius); KA mf. ES 2030 (rr 10) Limingan käräjät 12.2.1657 f. 102 (Mickell Tainiå, hwars Hemman Kyrkheerdhen uthi Iiå Wördhigh och Wällärdhe Her Samuel Kiöpt haf:r), 102 (Her Josephus Samuelis haffwer ... slutit medh Lijsa Eskillzd:r Hättu ett wist kiöp om dett tårpstället såm hon för detta besutidt haffwer widh Hendrick Eskilsåns äghor beläghidt, hwilket Hemman eij ähr skattelagdh, och Her Josephus till dhen ändha kiöpt bem:te Tårpställe, allenast att byggia sigh huus dhär upå, och nyttia dhee ringha äghor som dher undher wara kunna, för hwilket Hemman Her Joseph 100 D:r K:pr M:t till Tollffmannen Eskill Eskillson betaaldt haffwer, dhem att Leffwerera Lijsa tilhandha), Iin käräjät 17.–18.7.1657 f. 115 (Företräddhe Probsten uthi Iiå, Ehrewördigh och Wällärdhe Her Samuel Josephi Limingius, inläggiandes uthi Rätten foordoom Wåår Allernådigheste Kånungz och Herres, Kånungh Gustaff Adolph dhen andhres och stoores icke allenast hans Antecessori, uthan och alle dhee såm framdheeles medh bem:te Iiå pastoraat bliffwa beneficeradhe, medhdeeldte donation, dateradt Ståckhålm d: 31 Martij 1625, uppå Kyrckietyendhen aff Iiå Sochn åhrlighen att bekåmma sigh till födho och uppehälle, hwilcken donation Dhråttningh Christina sädhermeehra Confirmeradt haffwer, nu sigh beswärandhes, att sedhan såsåm bem:te Iiå Sochn bleeff Frijherskaap ähr honom bem:te Kyrkietyendh åhrlighen aldheeles affskuren woordhen), Limingan käräjät 11.2.1657 f. 234, Limingan käräjät 24.–27.7.1658 f. 437v (H:r Josephus Samuelis käradhe till gästgiffwaren i Lumi Jockj Jacob Jaku, det han hadhe låtit hans häst fasttaga, af oskiftan marck, och låtit honom löpa i håll för Peninger); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 12.–13.2.1661 f. 20 (framledhne Kyrkioherdens H:r Sammuels Änckia), Limingan käräjät 12.–14.7.1662 f. 131, Limingan käräjät 12.–13.2.1663 f. 240v (Kyrkioherden Wördig och Wällärde Herr Laurentius Josephi Limingius (katso 1321) Rätten tillkiänna gaff, sig wara sinnadh att inbörda dess framledne Broders H:r Samuelis Pietilä och Tårnio hemman bägge af 2 Mantals skatt, effter det Sahl: H:r Samuels Söner D:nus Josephus och D:nus Samuel såssom närmeste bördemän det eij förmådde inlösa, Huilket hemman Hans Excell: Rix Rådet Höghwällborne Herre H: Gustaff Soop af Befal: Johan Bochmöller för 1300 D: K: M:t kiöpt; och Bochmöller af H: Samuels arfwingar utj gieldz afbetalning för lijka wärde bekommit hafwer), Limingan käräjät 6.2.1664 f. 391v, Limingan käräjät 5.2.1664 f. 512v (Chirstin änkias Landh som H: Joseph Limingius af henne köpt hafwer upplystes tridie gångon och war eij någon som klandrade), Limingan käräjät 17.–20.7.1665 f. 711; KA mf. ES 2032 (rr 12) Limingan käräjät 22.–25.7.1668 f. 164v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 3.–11.3.1673 f. 190v (H:r Joseph i Tyrnäfwä och Olåf Josepsson (katso U271) ifrån Uhlo anhöllo, att man deres nu in för rätta medh handsträchning giorde förlijkning antekna och approbera wille, således: att all deres här til hafda geldz twist skall wara uphäfwen och framdeles Oomtahlt blifwa, hwilcket fördenskuld ad notam togz), 194v, 198 (Den högl: Kongl: Hoffrättz Mandatorial De Dato d: 17. Apr: 1672, til hörsampt fölie, företogz Sacellani i Törnäfwä Cappell Wällärde H:r Josephi Lithovij Expens Rächning, som han emooth Christer Matzson Ahla och Matz Nilsson Wuotila författat hafwer, förmedlest hwilkas stoora intrångh på Raiakorpi Engh, effter noga ransakan befinnes H:r Joseph uthj rättegång anwendt hafwa, såsom föllier, för Häredz Rättens förordning 1665 d: 18. Janu: 24 öre, 1 Lagmans doom, Dat: d: 26. Janu: 1666. 4 D: 16 öre, Synemäns Löön Dito Åhr 4 D:r, Häredz interlocutoriæ doom 1668 d: 31 Januarij effter Taxan, 1 D: 16 öre, den högl: Kongl: Rättz 1668, 7 Apr: gifne Resolutio 5 D: 8 öre, och der å giorde Expenser 10 D:, Häredz domen Dat: 21 Julij 1668, 1 D: 16 öre. Lagmans doom 1669 in Martio uthgifwen, 4 D: 16 öre, den högl: Kongl. Hoffrättz 1671 d: 9. April Skrifwelsse till Befal: Lars Peersson och der å giorde omkostnadh, kan icke Christer och Matz påföras, dy söka wedherböranden, den högl: Kongl: Rättz 1672, 17 April: gifne Resolutio, 5 D: 8 öre, och der å giorde omkostnad 10 D:. Lagmans doom 1672 d: 13 Julij 4 D: 16 öre, Synemännernes 1672 om Sommaren, såssom ... som medh det öfriga uti een Summa belöper 154 D: 8 öre K: m:tt hwilcka Etthundradhe Femtijo 4 D: 8 öre K: m:tt Christer Ahla och Matz Wuotila, halfwa dehlen huar dömes H:r Josepho Lithovio at lefwerera och tillställa), Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 209; KA mf. ES 2034 (rr 16) Limingan käräjät 25.–28.2.1679 f. 32v (Sokneskrifwaren Johan Nillsson i Cronones Lenssmans frånwaro och ställe, angaf Peer Ohlsson Hackarainen, att han stulit hoos Capplanen H:r Joseph Lithovium 12 sty: Ryssior á 1 D:r giör 12 D:r); KA mf. ES 2037 (rr 27) Limingan käräjät 20.–21.1.1690 s. 92 (Högwelborne H: Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass tillsporde om Caplans bohlen her j Sochnen, Altså bekendes H:r Josep hafwa wid Törnefwä Capell sitt egit Oskattlagde Tårpställe, dedh hans Nåde leeth inprotocollera medh åthwahrning till Cronans Befal:n att dedh måtte skattleggias och förordnas till Caplans bohl widh Törnefwä Capell, Sammuel Herraises 3/8 Mant: hwaraf 1/8 Förmedlat el:r inlagdt), Limingan käräjät 16.–17.7.1690 s. 49 (Wellärde H:r Josep Sammuelis ifrån Törnefwä tillijka medh Erich Kakinen, wore begersse Män att inhempta den Oförrett som Christer Matzson Ala dem tillfogat på Rajakårpi); KA mf. ES 2037 (rr 28) Limingan käräjät 29.–30.1.1691 s. 55 (Nissius Peckas 1/4 Mantals hemman utj Törnefwäby, blef till Törnefwä Capell bohl anslagit Emedan det förra annoterade hemmanet war Långt ifrån Kyrckian aflegit), 55 (Wel:t Claes Jenderian medh dess Insinuerade Rächningh bestående af 543 D:r 28 ö: Km:t Leth sigh till säckerheet inprotocollera Sahl: Caplans H:r Josephi Lithovii Egendoom i dess Lijfztijdh försträckt, begiärandes Jenderjan det hans prætention fram för andre Geldnärer hwilcka icke i tijdh vigilerat, måtte Observeras, dett på anfordran blef effterkommit, och förbehållit Cronans rest och skuldh); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–28.1.1692 s. 122; KA mf. ES 2039 (rr 33) Limingan käräjät 27.2.1696 s. 306. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 44 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 126; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #97. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 190, 191; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 810 (Lithovius Taulu 45); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3327.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=927>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.