Helsingin yliopisto

Tiedot

1656/57 Hans Meisnerus, myöhemmin Meisner Johannes Johannis, Holmensis 1176. Kastettu luult. Tukholmassa (Nikolai) 8.2.1638. Vht: tukholmalainen kauppias ja oluenpanija Hans Meisner ja Margareta Nilsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 29.10.1652 Johannes Johannis Meisner Holmensis. Ylioppilas Turussa 1656/57 Meisnerus Joh. Holm. _ 56. Ylioppilas Leipzigissa Wintersemester 1661 ‹Tämä?› [Meißner] Ioh. Stockholm. Svecus. Ylioppilas Strassburgissa 12.4.1662 ‹Tämä?› [Matricula studiosorum juris] Johannes Meisner, Stockholmiâ-Suecus. — Notaari (1669). Ehkä kämneri Tukholman eteläisessä kämnerinoikeudessa (1671). Sihteeri. † 1680.

Pso: 166(8) Engel Skytte tämän 1. avioliitossa († 1692).

Veli: Jakob Meisnerus 1428 (yo 1660/61).

Poika: everstiluutnantti Petter Johan Meissner, aatel. 1720 Gyllenecker 3903 (yo 1692/93, † 1750).

Lanko: kamreeri Mårten Hörling 139 (yo 1640/41, † 1683).

Lanko: Etelä-Suomen laamanni, FM Henrik Tavast, aatel. 1664 Tavastén 475 (yo (1645), † 1706).

Lanko: logiikan ja metafysiikan sekä fysiikan professori, FM Anders Waenerus, myöh. Thuronius 663 (yo 1648, † 1665).

Lanko: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.3.1669 (Hattmakare M:r Daniel Meissner), Helsingin RO 27.4.1670; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 19.2.1683 (katso U1235); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 5.10.1685 (Handelssmännerne Johan Burtz och Hinrich Lang inlefwererade effter Sahl: Borgarens Daniel Meisners dödelige afgång ett Inventarium på dess wedh tijden befindtel:e Ägendom, så i löst som fast), Helsingin RO 25.11.1685; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 18.2.1689 (Conrectoren H:r Pehr Nicander 2667 framwijste et gårdz köp bref af Dato d: 16 sidstledne Febr: af Lars Johansson Grane, Johan Anderson Ram och Conrect:n sielf underskrifwit, hwar medelst Lars Johanson updrager och försäljer honom den gården, som han nu utj boor medh de wilckor och förmåhner, som sielfwa brefwet Exprimerar, begierandes Conrectoren att bem:te Gårdz kiöp måtte lagligen och medh Borgmästare och Rådz Skiöötningh Confirmerat blifwa, och at gården första gången mått upbiudas, hwilket och skedde utj Gulsmedens Granes præsens som och kiöpet tilstodh. 25.2. Conrect:n H: Pehr Nicander leht 2:dra gången upbiuda Gulsmedens Lars Johansons Granes Gårdh och war ingen som protesterade här emot, Men sedan som Nicander war Nedgången fram kom Gullsmedens hustrus Syster Anna Daniels dotter och der emot protesterade. 27.2. Conrectoren H: Pehr Nicander kom för Rätten och begierade att Glasmästaren Johan Anderson Ram och des hustru Jempte handelsmannen Johan Burtz måtte upkallas och förklara sigh uppå den protest som Glasmästarens hustru Syster Anna Daniels dotter d: 25 hujus i rätten inlagt ... Handelsman Johan Burtz såsom Förmyndare för Gullsmedens Swägerska Catarina Daniels dotter sade at Gullsmeden äger intet Gården den han försåldt ..., 6.3. ...), Helsingin RO 9.9.1689 (Collega Wällärde H:r Nicolaus Burtz 2826 Inlade i rätten H:s Högwördigheetz Doct: och Biskoppens höghlärde H: Petri Bångz Citation af d: 19 Aug: Nästledne hwar i han Burtzen Citerat at swara H:r Conrectoren Per Nicander d: 13 och 14 hujus till de swåra widlöfftigheter som Burtzen skall honom uth bracht, i det Burtzen genom sijne Swågrar och adhærenter upweklat hehla Staden emot honom ...); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 28.9.1691 s. 197 (Såssom Catrina Daniels dotter Meissnärs förmyndare handels åldermannen Johan Burtz förnummit at Catrinas Swåger Gullsmeden Lars Granne och Glasmäst:n Johan Anderson medh Grannes hustrus samtycke försåldt deras Sal: Faders hatmakaren Daniel Meisners Gårdh här i Staden till Conrect: wällärde Petrus Nicander för 50 d:r ringare än som samma gårdh wid arfskifftet är dem till wärderat, altså monde be:de Catrina Meisners Syster Glasmäst:s hustru Annika Meisner ...); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 28.4.1670 (Hattmakarens M:r Daniel Meijssners hustru Elisabet Erichzdotter); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 1.4.1672 (hattmakaren frå Helsinge forss Daniel Meijsnerss). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 178, 180–181; Die alten Matrikeln der Universität Strassburg 1621–1793 II (bearb. v. G. Knod, 1897) s. 272; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 133; Die iüngere Matrikel der Universität Leipzig II 1634–1709 (hrsg. v. G. Erler, 1909) s. 284; G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del I 1649–1700 (1982) s. 15; G. Thimon, Stockholms nations studenter i Uppsala 1649–1800. Vinculum Stockholmense. Del II 1701–1750 (1996) s. 423 (Rättelser och tillägg). — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 254 (Gyllenecker Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3937G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #5G, 16.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Meisner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1176>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.