Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1665 Jakob Westzynthius (myös Wezynthius) Jacobus Caroli, Ostrobotniensis 1750. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra Karl Westzynthius (Carolus Canuti, yo Uppsalassa 4.1626, † 1655) ja Anna Hansdotter Fordell tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1665 Vestzynthius Jac. Caroli Ostrob _ 81. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1665] Jacobus Caroli Westzynthius | Pastor in GamleCarleby 1694. Obiit 1702. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1671. — Pappina Vaasassa, triviaalikoulun (vt.?) opettajana siellä. Vaasan kirkonisäntä 1677–80. Pietarsaaren pitäjän kappalainen 1680. Kokkolan kirkkoherra 1694. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Vaasassa 1680, preeses 1691. † Kokkolassa 15.11.1702.

Pso: 1674 Katarina Olofsdotter Bratt.

Veli: Karl Westzynthius 1469 (yo 1661).

Lanko: Vaasan kappalainen Birger Bratt U399 († 1706).

Vävy: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Erik Fant 3958 (yo 1693, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #179; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 29.10.1692 f. 588 (Till Landzhöfd:n Grass, at Capellanen Westzynthius, intet kan accommoderas med Pädersöö Pastorat ... åfuanb:de Pastorat och lägenteet redan till en annan U374 ähr bortförlänt), 12.7.1694 f. 424 (Till Consistorium i Åboo angående Kyrkioherden Mag. And. Petræum 540 ... han altså för sin ålderdom och annan swaghet skull icke skall willia sig dijt [till Gamble Carlby] begifwa, utan sökia den samma på någon annan att transportera; fördenskull de [Borgmestare och Råd sampt Borgerskapet i Gamble Karleby] ock på en sådan händelse underdånigst begiära en annan beqwäm och wällärd Mann, föreslåendes dertill Capellanen i Jacobs Stad H:r Jacob Wezijnthium etc. ...), 3.8.1694 f. 485 (Fullmackt för H:r Jacob Westzynthius att wara Kyrkioherde uti Gambla Carleby ... Kyrkioherde Embetet i gamle Carleby, förmedelst den dijt förordnade Kyrkioherdens Mag. Andreæ Petræi dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 12.10.1703 f. 303 (Fullmakt för Mag. Jacob Falander 2166, at wara Kyrkioherde i gamle Carleby ... medelst Jacobi Westzynthii dödelige frånfälle Gamle Carleby Pastorat är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 2027 (qq 3) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.9.1680 s. 187 (Sacellanus wtj denne Församblingh Höglärde Mag:r Josephus Mathesius 1065 begerte Tridie gången opbiudhas Börde mannom tillössen Sahl: Kyrkioheerdens H:r Caroli Canuti Wäster Sundz Hemman ... Bleeff för den skuldh Wällärde H:r Jacobi Wezyntij till denne Rätt d: 24 Julij Nästl: insendhe protest, detta Hemman angåendhe opläsen, Hwarutinnan Han förmehler sigh förnummit dhe Borgare i Jacobz Stadh som dhetta Hans Fadhers Hemman sigh tillhandlat, igenom bort selliandhe ått fremmandhe, Hans dher till Hafwandhe Rätt effter Lagh till biudha aff skära, för dhen skuldh Tiänstl:st anhåller, denne Rätt dem dher å fasta förwägra, till dess Han Lagl: sine Skehl till dess inbördande Deducera Hinnar); KA mf. ES 2081 (ss 6) Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.7.1684 s. 7 (förmyndare ... Cappellanen, H:r Jacob Vestzyntium som Barnsens nermast frende ähr, katso 736); KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 185, 213; KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 79 (Caplans Bohl); KA mf. ES 2082 (ss 10) Pietarsaaren pitäjän talvikäräjät 1688 f. 36v, Pietarsaaren pitäjän käräjät 11.–14.8.1688 f. 265v; KA mf. ES 2083 (ss 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 31.7.–2.8.1690 s. 150 (Cappellanen wördigh och Wällerde H:r Jacob Wezyntius Upwijste ett Kiöpebreef af d: 29 November 1687 slutit emellan sigh och Bårgaren i Jacobstadh förståndigfh Hans Jönsson Kettell om Halfwa Westersundz Hemmanet); KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 8.8.1691 s. 184; KA mf. ES 2031 (rr 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 18.–19.8.1665 f. 776v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–10.8.1670 f. 485 (Caplan wördig och wellerde H:r Johan Tauast, företredde och gaf tillkenna, huruledes hans broder och Hopmannen welb:d Erich Tauast (katso 2497), hafuer sigh för någon tijdh sedhan tillhandlat een lindha, sampt eett quarn rum, af fordom Pastoris Hersammastedes wellerde H:r Caroli Canutj effterlåtne Enckia, dygdesamme Hust: Anna Hanssd:r ... det Lyder wnder wester Sundz hemmaneth ... Dn: Jacobus Westzyntius /: huilken nu war tillstedes :/ wille eij heller der å inspråck giöra); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kokkolan ja Kälviän käräjät 16.–17.9.1696 s. 300 (Cronones ländzman wälförståndig Jacob Smedman berättade sig kommit i erfarenheet, som skall een Bonde Mattz Andersson Kottkamo uthj Korplax byy öfwer sina 70 Åhr gammal skridit till den dristigheet, att han emoot Gudh brukat ett försmädel:t tahl ... Alldenstundh dhe twenne Eedel: wittnen Michell Andersson och Daniel Haansson, såssom beskeedel:ge och troowärdige Män, in för Rätta intygat och bekiändt sigh tillijka åhördt det försmädelige tahl och Blasphemia som Matz Anderssonn uthj mångahanda måtto brukat emot Gudh sin Skapare ... Alltså kan denne Rätt honom ifrån Lijfz straff eij befrija, uthan både j anleedning af Gudz lagh så i det Gambla Lev: 24 Deut: 5 som Nya Testamentet af Pauli Epist: till dhe Romare 1 Cap: v: 30 et 32 såssom och werdzligh lagh Religions Stadgan af Åhr 1655 art: 5 Kongl: Maij:tz Placat om Eeder och Sabbatz brått daterat d: 17 Octob: 1687 § 6 sampt Krigz articklarne, dömmes han att mista lijfwet, doch domen den högl: kongl: hoff Rättz högrättwijsse dijudication och omdömme i diupaste Ödmiukheet underställt), Lohtajan ylim. käräjät 22.12.1696 s. 318; KA mf. ES 2040 (rr 35) Kruunupyyn käräjät 27.9.1698 s. 1110 (Sahl: Kyrckioheerdens H:r Jacob Ristrenii 840 Änckia ... Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och högwällärde H:r Jacobi Wezynthii på dess Moders wägnar); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kokkolan ja Kälviän käräjät 8.–11.1.1700 s. 22; KA mf. ES 2042 (rr 38) Kokkolan ja Kälviän käräjät 2.–4.10.1701 s. 850. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 109 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 294; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #179. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 97, 117; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 570 (Westzynthius Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #129D, 2327D, 2340D, 2347D, 2928D, 4055D, 4212D, 4214D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1006; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1093, 2017D, 2019D, 2236, 3302, 3406D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Westzynthius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1750>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.