Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Nils Kellmannus, myöhemmin Fontelius Nicolaus Gregorii, Finlandus 1807. Vht: Maskun Kelhoisten ratsutilan omistaja, kornetti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä Grels Nilsson († kaatui 1655) ja Elisabet Arvidsdotter Friis tämän 1. avioliitossa (pso 2:o luutnantti Hans Tomasson Starck tämän 2. avioliitossa, † 1678). Ylioppilas Turussa 1665/66 Kellmann Nic [Gregorii _ 86]. Oraatio 5.12.1669. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1671 – sl. 1672. Respondentti 17.2.1672, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1673. — Rymättylän kappalainen 1677. † Rymättylässä 1691/92.

Pso: Maria Agricola tämän 1. avioliitossa († 1708).

Pson seur. aviomies: Kangasalan kirkkoherra, FM Abraham Thuronius 2439 (yo 1675/76, † 1714).

Appi: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Eno: Kangasalan kirkkoherra Johan Frisius 966 (yo (1653), † 1672).

Veli: turkulainen raatimies Arvid Kellmannus, myöh. Fontell 1808 (yo 1665/66, † 1710).

Veli: Kalannin kirkkoherra, FM Gustaf Kellmannus, myöh. Fontelius 1809 (yo 1665/66, † 1697).

Velipuoli: majuri Hans Starck 653 (yo 1648, † 1701).

Poika: Rymättylän kappalainen Gustaf Fontelius 4059 (yo 1694, † 1736).

Poika: luutnantti Abraham Fontelius, myöh. Fontell 4954 (yo 1707, † 1748).

Tyttärenpoika: Pietarin kirkkoherra Isak Hougberg 6650 (yo 1740, † 1782).

Vävy: Rymättylän kappalainen Petter Bergius 2887 (yo 1680/81, † 1697).

Vävy: Rymättylän kappalainen (Sääksmäen nim. kirkkoherra) Krister Sievonius 3918 (yo 1692/93, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; KA valtakunnanregistratuura 8.8.1663 f. 276 (Remissorial för H. Elisabetha Arfwidz dotter Frijss, till General Munstringen i Finl.); KA mf. ES 1844 (kk 5) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 14.–15.7.1662 f. 75–76 (Företrädde een Studiosus i Aboo, Do:nus Andreas Haaquius 1154, och giorde witterligit, upå fordom Cornetens undher Öfwerstens, wällb:ne H:r Gustaff Kurkz Lijf Compagni Manhafftigh Grells Nillssons Effterlef:rskas Ehreboren Gudhfruchtigh och Mykit Dygderijke Matronas Hustro Ellisabetha Arffwidhzdotters Frijsses wegnar till Kelhois hwru såsom uthi be:t hennes dee twå Små Inlagdhe Hemman i Kelhois by och Masku Sochn, ähn mechta Ringa och trånga ägor till, bådhe till åker, äng och uthmark, som hennes Sahl: Man af ödhe uptagit haf:r Såsom Lagh Lessarens W:t Matz Påhlssons Attestation der om förmeller); KA mf. ES 1845 (kk 7) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 20.–21.7.1681 f. 31–32 (Företrädde Capellanen uthi Rimitto Församblingh Wyrdige och Wählärde H:r Nicolaus Fontelius och gaf Rätten klaghligenn tillkänna sin Stoora Olegenheet och ringa tillstånd, huilket dherigenom är förorsackadt, att wid bemelte Församblingh intet Capellans bohl warit ell:r eij nu är. Jatkuu 8.–10.2.1683 f. 23v), Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 15.–17.2.1683 f. 35 (Capellanen uthi Rimitho Sochn Wyrdige och Wällärde her Nicolaus Fontelius å des Moders dygdesamme hustro Elisabeth Arfwedzdotters Frijs wägnar, föredrogh rätten klageligen huru såssom hon sitter een fattigh wärnlöös Enckia och hafwer till Kongl: Maij:tts och Cronans Tienst med Kåstbara Mundteringars uth settiande för Kellhois Ryttare H:n i Masko Sochn beläget all sin ägendohm anwändt och tillsatt), Rymättylän ja Merimaskun käräjät 29.–30.8.1683 f. 70 (Företrädde Capellanen uthi Rimitho Sochn Wyrdige och Wällärde Her Nils Fontelius och gaaf Rätten klageligen tillkänna, huruledes han nästleden d. 18 Martij i een häfftigh wådeldh wid des barns begrafningh uthi een bodh des ägendohm beklageligen mist hafwer, inläggiandes der öf:r een Specification som till 859 D:r Km:t sigh bestiger, begiärandes i Ödmiukheet af Rätten emädan han och hans Hustru blått och barn der efter äre blefne, att honom till denne stoor tagne skadas refusion någon hiälp eller brandstödh af detta Härad kunde förunnas), Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 11.–13.10.1683 f. 84 (Dygdesamme Hustro Elisabeth Arfwedzd:r Frijs ifrån Kellhois by och Masko Sochn låth genom des Son Capellanen i Rimitho Sochen Wällärde Her Nils Fontelius gifwa rätten tillkänna ...); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 10.3.1686 s. 18 (dygdesamma Matronas Hustru Elizabeta Frijses Attest). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI), 127 (XXX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 490, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 81, 108, 194(?). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 157; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 282 (Nicolaus N. Fontelius, Finlandus); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #874D, 943G, 1525D, 3750D, 3750G, 3764R; A. Oja, Rymättylän kirkkoherran Simon Matthaein ja hänen vaimonsa sukuperä. Genos 45 (1974) s. 94; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1275, 3543R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Fontelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1807>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.