Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1642 Johan Forsenius vanhempi Johannes Svenonis, Lojoensis 275. * Helsingissä noin 1630. Vht: Lohjan kirkkoherra Sven (Sveno Torchilli, † 1670) ja Kirstin Hansdotter Munck. Ylioppilas Turussa sl. 1642 Bosæus‹¿› Joh. Svenonis Lojo _ 17. Oraatio 9.5.1646. Näytteli Filosofian roolia Chronanderin ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647. Respondentti 2.1649, pr. Nils Nycopensis U20. Respondentti 20.6.1649, pr. Axel Kempe 168. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1649 – kl. 1650. Kirjoitti itse komedian Om de tre hufvudstånden, joka esitettiin 3.5.1650. Respondentti 2.11.1650, pr. Abraham Thauvonius 14. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1650 – sl. 1652. Respondentti 26.3.1652, pr. Sven Vigelius U3. Respondentti 9.4.1653 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 3.5.1653. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1653 – sl. 1653. Preeses 10.5.1654. Preeses 2.1655. — Varrontavaltakirja Lohjan kirkkoherraksi (1656), vt. kirkkoherra siellä 1657, vakinainen kirkkoherra isänsä jälkeen 1670. Rovasti s.v. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1657. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. † Lohjalla 28.8.1675.

Pso: 1656 Anna Johansdotter Bryggert († 1680).

Isän lanko: Lohjan kappalainen Henrik (Henricus Erici) 482 (yo (1645), † 1683).

Poika: Lohjan kirkkoherra, FM Johan Forsenius 2160 (yo 1671/72, † 1705).

Poika: kihlakunnantuomari Erik Forsenius 3218 (yo 1684/85, † 1709).

Poika(?): Fredrik Forsenius 3974 (yo 1693/94).

Tyttärenpoika: historioitsija ja poliitikko, hovineuvos Johan Arckenholtz 5234 (yo 1713, † 1777).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Krister Agricola 415 (yo (1644), † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; KA valtakunnanregistratuura 15.10.1653 f. 200 (Till Bispen och Consistoriales i Åbo för Magister Johanne Svenonis), 9.7.1663 f. 180 (Öppet breff för Mag:ro Johanne Forsenio på ett hemman vnder Rosstiänst, bördzrätt, och fritt för Rother- och vthskrifningh ... Pastor i Lojo Sochn uthi Finland, Wällärde Magister Johannes Forsenius vnderdånigst föredraga låtit, huru hans ålderstegne fadher Pastor och Probst H. Suen Torchilli een långh tijdh hafwer rustat för ett godz Gunnars benembdt i samma Sochn om halff annan skattmark och Mantal, hwilket skall wara aff heel ringa lägenheet, och i begynnelsen hafwer till en dehl ödhe leghat), 14.9.1675 f. 203 (Collation för Mag. Gabriel Tommelino 1265 at wara Kyrkioherde i Lojo Giäld ... för detta Pastor i Lojo Försambling uti Finland Mag. Johannes Forsenius är nyligen igenom döden afgången), 28.1.1676 f. 8 (Till Landzhöfdingen Ståhlarm att wara Forsenii Enckia assisterlig till hennes giäldz inkräfwiande hoos Allmogen); KA mf. ES 1753 (cc 20) Paimion käräjät 6.–7.3.1693 s. 92 (Advocaten Erich Forsenius på sin Systers Margarethæ Forseniæ wägnar); KA mf. ES 1754 (cc 20) Kemiön käräjät 8.–9.6.1693 s. 185 (Advocaten Erich Forsenius på sin Syster Sahl. Mantahls Commissariens Gabriel Hagertz efterlåtne Enckias hust:o Christinæ Forseniæ wägnar opwijste i Rätten Een Specification öfwer den bekåstnadh som bem:e dess Syster hafwer anwändt på een ny bygningz opsättiande wedh Wijkz Gårdh. Vrt. Melander, Personskrifter (1953) #1265); KA mf. ES 1755 (cc 25) Kemiön käräjät 21.–24.1.1698 s. 28 (framledne Befallningzmans Sahl. Gabriel Hunnij efterlefwerska dygdesamme Hust:o Christina Forsenia); KA mf. ES 1756 (cc 27) Kemiön käräjät 18.–20.10.1700 s. 262 (Sahl. Mantals Commissarien Gabriel Hagertz Erfwingar. Käsitellään alaikäisten lasten holhoojan valintaa), (cc 29) Kemiön käräjät 16.–18.10.1702 f. 131v (Commissariens Sahl: Gabriel Hagerts Arfwingar, angående Giäldh ... Enckias Dygdesamma hustru Christina Forsenia till Rätten införsände skrift ... Probsten och Kyrckioherden i Finström Mag:r Daniel Hagert 3100, såsom hennes barns Faderbroder ... Alldenstundh Giälden är giordh i Nylandh, derest och hust:u Christina Forsenia nu boende är ... remitterades och Saken till sin behörige Ort dersammastädes Lagl: att afgiöras); KA mf. ES 1881 (ll 2) Siuntion ja Lohjan käräjät 22.–23.2.1641 f. 185 (Kyrckeherden H:r Swen i Loijo, inladhe i Rätten H: G: N:des Immissions breff datt: den 20 Julij 1640. at uptaga eet Ödis hemman i Gunnars och Loijo Sochn), Lohjan käräjät 18.10.1642 f. 233 (Gunnars); KA mf. ES 1881 (ll 4) Lohjan käräjät 17.–18.12.1666 s. 94 (Kom för Rätten Wyrdige och Höglärde H: Magister Johannes Forsenius Vice Pastor, och inlade nu såsom tillförenne eet Kiöpebreff af den 28. Januarij 1665. förmälandes det Johan Markuson i Wabby ... honom till kiöps oplåthit och försåldt under dess gårdh och hemman Gunnars eet Qwarnstelle och Qwarn); KA mf. ES 1882 (ll 5) Kirkkonummen käräjät 24.3.1669 f. 7 (Bleff rätten och dhe 12. i Nämbden witterligh giort den stoora skadan som Vice pastor uthi Loijo Sochn den Hög:de Mag:r Johann Forsenius nästförgångne åhr, genom een häfftigh och oförmodeligh wådha Eldh, taget hafuer, och sitt hemman i Gunnars som ganska wäl bygt och uprättadt war, medh dess af Gudhi begåfuat, ägendom, alt mist och uthi aska upbrunnen), Lohjan ja Siuntion käräjät 1.–4.6.1670 f. 49 (Sahl: Probsten H:r Swen Torchilli), Lohjan ja Siuntion käräjät 15.–17.9.1670 f. 79 (Förekom H:s Ehrewördigheet Probsten Mag: Johannes Forsenius och klageligen tillkänna gaf, huru såsom hans hemman Gunnars be:dh, Loijo Sochn belägit skall wara af mächta swåga lägenheeter), Lohjan käräjät 22.–24.1.1672 f. 9 (H:s Ehrewördigheet Mag. Johannes Forsenius lätt Tridie gången Åter biuda desse efterskrefne Pandter som een och annan af Lojo Sochn till hans Sahl: Föräldrar Pandtsatt hafwer), 18 (att under Prästebordet i Lojo ähre ganska ringa Engiar, mädan dhe bäste som af ålder under Prästebordet legat hafwa, ähre af uhrminnes tijder undan Präste bordet under andra kombne, hwar af så han som hans Antecessores hafwa lidit stoor brist på höö); KA mf. ES 1883 (ll 6) Siuntion käräjät 18.–19.6.1675 s. 129; KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 19.–21.6.1684 f. 76v (Första gångon oplystes Gunnars Ryttare Hemman som Caplanen Wällärdhe H:r Christian Stenman 2261 för 700 D: Kop:m:t sigh tillhandlat hafwer). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (1670. 12 Jun. D:n Sveno Torch: præp. et Pastor Lujoens. cum uxore sepulti); R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 144 (3.5.1650, Agerade Studenterna vthi Academien Novis Magistris til ähra, en nyy Comoediam om the trij Huffvudh Stånden hvilcken war giord och componerad aff Dn. Johanne Svenonis Forsenio Nylando), 229; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 17 (III), 28 (VI), 39 (IX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VI), 9 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 392, 397, 398, 424, 468, 470, 587, 589, 592; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 14–15, 42, 49; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 70; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 2, 13 passim (isä), 20, 95, 97–98; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 272 (1659, begärar consistorij förloff at wedertaga lectorat i Wijborg, medhan hans fadher lefwer), 396; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 26 (15.10.1653); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #10, 17. — J. Chronander, Surge (1647); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 345 (... hade äfven en tid förestått ett Lectorat i Wiborg. ... Riksdagsman 1672); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #916D, 935D, 953D, 1007–1008P, 1333D, 2030R, 2687R, 2811D, 2874D, 2875D, 3899R, 3904R, 3992D, 4433R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 49; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #656, 1040, 1282, 1284, 1285, 1287, 1529H (vih. 2.9.1656), 1988, 2066R, 2113G, 2115G, 2737R, 3751R, 3761, 3764R, 3813G, 4195R, 4255, 4463.

Doria respondentti
Doria praeses

Päivitetty 22.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Forsenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=275>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.