Helsingin yliopisto

Tiedot

1681/82 Johan Enckell Johannes Christophori, Satacundensis 2961. * noin 1664. Vht: Ylä-Satakunnan alisen kihlakunnan kruununvouti, Karkun Nohkuan talollinen Kristoffer Kristoffersson Enckel (‡ 1683) ja Brita Lepus. Ylioppilas Turussa 1681/82 Enckel Joh. Xphori [Bor‹¿› _ 151]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1681/82] Johannes Enckel. | primum Corporalis, deinde Adj. Min: | in Cangasala | hinc | Sacellanus in Cangasala yliviivattu, päälle kirjoitettu ibidem. hinc yliviivatty, päälle postea Vice-Pastor. et Sacell. in Karcku, postea yliviivattu, päälle tandem Pastor ibidem. | 1708. a Reg. M. constitutus. | Obiit 1739: in Septembri. — Korpraali. Kangasalan pitäjänapulainen 1689, kappalainen 1693. Karkun kappalainen 1701, samalla vt. kirkkoherra (1702–06). Karkun kirkkoherra 1707, pysyi virassa isonvihan yli. Sairasteli jatkuvasti vuodesta 1734. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1701. † Karkussa 2.10.1739.

Pso: 1:o 1690 Margareta Johansdotter Thuronius († 1708); 2:o 1709 Elisabet Henriksdotter Collinus († ~1747).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Appi: Karkun kirkkoherra Henrik Collinus 1672 (yo 1663/64, † 1707).

Veli: katselmuskirjuri Kristoffer Enckel 2329 (yo 1674, † ~1706).

Poika: Kangasalan pitäjänapulainen Kristoffer Enckell 5180 (yo 1712, † 1729).

Poika: Kauhavan kappalainen Johan Enckell 5372 (yo 1722/23, † 1770).

Poika: Ilmajoen pitäjänapulainen Anders Enckell 6452 (yo 1738, † 1784).

Pojanpoika: Someron kirkkoherra Karl Enckell 8522 (yo 1764, † 1813).

Tyttärenpoika: katselmuskirjuri Elias Jubbus 7204 (yo 1746, † 1780).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 52b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #279; KA valtakunnanregistratuura 4.3.1707 f. 41 (Kyrkioherde fulmacht på Carku Pastorat i Åbo Stifft för Capellanen och vice Pastoren Johan Enkel uti framledne Hindrich Collini 1672 ställe); KA mf. ES 1750 (cc 12) Paimion käräjät 25.–26.1.1684 f. 12 (Dn: Studiosj Johan Enchels attest af d: 15 huius); KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 18.–21.2.1684 s. 1304 (Studiosus Mons:r Johan Enckell opå samptel: [Sahl: Inspect:s Christopher Enckelz] Erfwingarnes wegnar), Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.10.1684 s. 1552, 1554, 1556, Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–28.8.1685 s. 1756; KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 172 (köpet om finska Biblia, katso 2310), Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.10.–4.11.1686 s. 289 (om Asteroia Engh), Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–24.2.1688 s. 632, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.9.1688 s. 739 (Studioso D:no Johanni Enckell utj Nochkua), Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.10.1688 s. 801, Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–30.1.1689 s. 944; KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1690 s. 1556 (Kom för Rätta Coadiutoren i Cangasala Wäll:de H:r Johan Enckell å sitt hemmans Nåchkua wegnar); KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun käräjät 4.–7.11.1691 s. 409, 411; KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–20.7.1692 f. 215; KA mf. ES 1967 (nn 10) Kangasalan käräjät 30.–31.3.1693 f. 184 (Så är deras förmodan som och trägna begiäran, att H:r Johan Enckel af höga wederbörande till samma Caplans Tiänst wedh Cangasala Moder Kyrckia förhulpen blifwa, katso 1869), Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.7.–1.8.1693 f. 364v; KA mf. ES 1968 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–27.10.1693 f. 597; KA mf. ES 1968 (nn 11) Kangasalan käräjät 12.–13.3.1694 f. 116, Kangasalan käräjät 11.–12.6.1694 f. 246; KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 4.–6.6.1700 s. 1352 (Capellanen Wällärde H:r Johan Enckel kom för Rätta och berättade sigh hafwa kiöpt aff Erich Mårtenson ifrån Neulaniemj ett wargskin för 7 dal: k:m:t ... wargskinnet warit förbrändt och förderfwat); KA mf. ES 1971 (nn 19) Kangasalan käräjät 26.–27.3.1702 f. 150v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.7.1702 f. 229 (vice Pastoren Wördige och Wällärde H:r Johan Enckell), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–27.10.1702 f. 430; KA mf. ES 1972 (nn 20) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–13.10.1703 f. 470v (Vice Pastoren här i Karcku S:n Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Enckel kärde till Jungfru Anna Paulina (katso 61), nu för tijden hafwande sitt tillhålldh i Tammela Sochns Prästegårdh, angående en slät gullring och en annan Dito med Siu Bemiske Oächta Steenar uthj, som han 1694 henne uthj Tijsala i Mouhi Jerfwi S:n, hwarest hon den tijden warit, för 30 D:r K:r m:t, han af henne då till Lähns bekommit, till ställt i Pant, påståendes Vice Pastoren sig hafwa sedermera iempte wederbörl:t Interesse samma Penningar betahlt); KA mf. ES 1972 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–6.2.1704 f. 72 (Vice Pastoren Ehrewyrdige och Wällärde H:r Johan Enckel), 75 (Capellans Bohl Laurila i Ruolax); KA mf. ES 1973 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1704 f. 351, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.10.1704 f. 591; KA mf. ES 1973 (nn 22) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.2.1705 f. 125; KA mf. ES 1973 (nn 23) Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–27.6.1705 f. 127; KA mf. ES 1974 (nn 24) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.9.1705 f. 108v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–6.2.1706 s. 305; KA mf. ES 1975 (nn 26) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.6.1707 s. 972 (stämning till Kyrkioheerden i Karcku H:r Johan Enckel), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.10.1707 s. 1572; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 27.1.1697 (Gustaff Wessell (katso 1125) sade sig hafwa Fullmacht af andra sina Swågrar, förutan H:r Johan Enckell, hwilken för någon Owänskap dhem emellan sin Fullmacht intet will åth Wessell gifwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 193 (XLII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 298; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #279. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 248, 249, 270, 271; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 398 (Enckell Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4021D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 163; Släktbok, Ny följd III. SSLS 503 (utg. J. Pousar, 1982–2003) sp. 182 (Enckell Tab. 4).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Enckell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2961>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.