Helsingin yliopisto

Tiedot

(1650) konrehtori Matias Rothovius Matthias Laurentii, Smolandus 745. Kotoisin Smålandista, Turun piispan veljenpoika. Ylioppilas Uppsalassa 8.1634 Matthias Lau. Rothovius Smol. Respondentti Turussa 23.2.1650 pro gradu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. FM Turussa 2.5.1650. — Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1644, rehtori 1655. Turun katedraalikoulun rehtori 1661. Turun tuomiokapitulin jäsen s.v. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1646. † Turussa 16.3.1670.

Pso: 1646 Katarina Jakobsdotter Liljevan.

Serkku: ylioppilas Birger Rothovius U10.

Poika: Lars Rothovius 2076 (yo 1670).

Lanko: Nauvon kirkkoherra Lars Liliewan 304 (yo 1642/43, † 1663).

Vävy: Turun oikeuspormestari Lars Willstadius 1925 (yo 1667, † 1703).

Vävy: Vaasan pormestari Kristian Backman 1951 (yo 1668, † 1691).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 9.8.1669 f. 181v; KA mf. ES 1172 (b 2) Helsingin RO 30.8.1647; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 23.6.1655 (Rector scholæ D: Magister Mathias Rothovius kärde till Anders Hindrichsson om et Sölff:r stoop om 16 lodhz wärdhe), Helsingin RO 8.8.1657 (Rector Scholæ Clariss:mus M:r Mathias Rothovius kom för Rätta, gifuandes till att förstå hurusåssom han är råkadt uthi een twist medh Kyrkioheerden Wyrdigh och Wällärde H:r Jöran Orlandro (katso 1292) angående dhen hagen, som under Gambla Stadz Kyrkian är belägen ... Framwijsar han een doom oppå samma Laga Dat: A:o 1581 lydande att samma haga skall lyda under Kyrkian och Scholan, tillhopa, doch icke Specificerat huru myckit aff be:te Haga borde lyda under hwardera ...), Helsingin RO 7.7.1658 (Då kommo för Rätta Rectores Scholæ R:di et Clarissimi Virj D:nus M: Mathias Rothovius och D:nus Johannes Gråå 211, och nu som offta tillförne begärade ett utslagh emellan sig och Kyrkioheerden Wyrdig och wällärde H:r Jöran Orlandrum, angående dhen hagan under gl:a Stadz Kyrkian belägen), Helsingin RO 19.3.1659 (Förekom Rector Scholæ Clariss: M:r Matthias Rothovius och föredrogh Rätten huruledes een hans Scholaris hade sigh tilhandlat een Olofligh book aff Borgaren Johan Karner Philosophia occulta Cornelij Agrippæ be:dh hwarföre på dhet ungdomen där igenom icke må blifwa bedragen och inficierat, dy begerade han att be:te book måtte affskaffas och Säljaren derföre såssom för flärdh till böhrligen plichta, och dieknen blifwa förhulpin till sine uthlagde peningar. Där emot förklarade Johan Karner sigh således, at han hafwer funnit samma Latinsk book iblandh sin Sahl: Swärfaders bööker, och emedhan han sielff ingen Latin förstodh eller wiste bookens Contenta, derföre hade han satt den i sin gatu bodha at försäljas, då någre dagar der effter hade be:te diekne kommit till honom i bodan welandes försällia honom een korssräff, då han bödh honom be:te book där emoth, och dieknen togh dhen till sig öfwer Natten till at öf:r see dhen, och andra dagen kom han igen och afhandlade honom henne. Men sedhan som han Karnar hade kommit till Tulnären och förnummit aff Borgmestaren w:t Michell Zachrisson att booken war forbudin, då hade han strax begärat sin book tillbakars, men dieknen icke welat omwexla, förmeenar sigh i thy icke wara in Culpa i någon måtto för samme book. Booken bleff aff Rettens samptlige bijwånare förseglat och på Rådstugun i förwaringh Lagdt), Helsingin RO 8.6.1659 (Då förträdde M:r Mathias Rothovius Scholæ hujus Rector och anklagade Fodermannen Jacob Clemetsson, i det han förlidne winter hade tagit aff honom een häst till att fordra, medh dhen Condition at han 14 dagar efter Walburgj skulle Leffwerera honom hästen tillbakars ...); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 21.1.1660 (Påminte Rector Scholæ Clariss: M:r Mathias Rothovius om Stadzens Schola som behöfuer på nyo blifua upbygdh), Helsingin RO 23.1.1660 (Då bewilliades Rectorj Scholæ Clariss: M:r Mathiæ Rothovio ett Siööbodh ställe uth förr hans strandh, iempte Hans Matzssons Siöö bodha), Helsingin RO 13.7.1661 (Då proponerades för Borgerskapet om Kyrkioheerdewaalet (katso 1292), at effter som R: M: Mathias Rothovius haffuer i 18 åhrs tijdh laborerat i Scholan och giordt åthskilliga prob i Kyrkian at han hafuer Predikat reena Gudhz ord för Församblingen, om dhe wela med Rätten begära honom till Kyrkioheerde? Dhet dhe alle samptlige bejakade och sade sig medh hans persohn wara wäl benögde), Helsingin RO 18.8.1662 (refererandes sig opå Scholemästaren M: Mathiam Rothovium, hwilken och där iblandh skall haffua 4 hästar), Helsingin RO 8.9.1662, Helsingin RO 24.11.1662; KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 28.1.1665 (katso 1291), Helsingin RO 9.9.1665; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 6.5.1667 (Uplystes 1 gången Mag:ster Matthiæ gårdh som Mag:ster Johan Grå 211 hafuer sig till handlat för 750 d:r k:m:t medh kåhl landet där under), Helsingin RO 28.3.1668 (Sochne gångh i Lampis, katso 1291), Helsingin RO 30.3.1668, Helsingin RO 21.4.1669 (Wällärdhe H:r Thomas Gestrinius (katso U409) begärade Execution oppå een doom honom och M: Matthiam Rothovium d: 30 Martij 1668 fallin, det honom bewilliades). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 446; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 486; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 4 passim; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 5 passim; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 40; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 546; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 67; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 173 (25.3.1670, ‡ sal. mag. Mathias Laur. Roth.); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 189 #147 (19.9.1661); G. G. Molin (†) och P. Wilstadius, Smolandi Upsalienses II 1626–1645 (1968) s. 477 #479; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #673. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 240, 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #162D, 168D, 2759D, 2790D, 2861D, 3734D, 3738D, 3754D, 4314R; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 106; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 46; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #810D, 1088D, 1626R, 2760, 3306H (vih. 24.6.1646).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Rothovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=745>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.