Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Henrik Mathesius Henricus Johannis, Ostrobotniensis 791. * noin 1630. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra Johan Mathesius (Johannes Matthiæ, ehkä yo Uppsalassa 7.1626, † 1663) ja Anna Josefsdotter Lithovius. Ylioppilas Uppsalassa 10.1649 Henricus Johannis Mathesius. Ylioppilas Turussa sl. 1650. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1650] Henricus Iohannis Mathesius. Upsaliæ depositus. | Adjunctus Ministerii in Oulais 1653, deinde Sacellanus in Pyhäjoki. — Pyhäjoen pitäjänapulainen Oulaisissa 1653, sittemmin Pyhäjoen kappalainen (1660-luvulla?).

Pso: Margareta Jakobsdotter Nycarlus tämän 1. avioliitossa († 1694).

Pson seur. aviomies: Raahen pormestari Henrik Corte 1793 (yo 1665, † 1706).

Serkku: Haapaveden kappalainen Anders Mathesius 839 (yo 1651, † 1689).

Serkku: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Serkku: Limingan kirkkoherra, FM Lars Limingius, myöh. (1668) Lithovius 1321 (yo 1659, † 1702).

Veli: Pyhäjoen kappalainen Matias Mathesius 1064 (yo 1654/55, † 1671).

Veli: Johan Mathesius 1139 (yo (1656)).

Lanko: Kalajoen kappalainen Jakob Teudschovius 357 (yo 1643, † 1675).

Lanko: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Lanko: Haapaveden kappalainen Henrik Hourenius 1145 (yo 1656, † 1675).

Lanko: Siikajoen kirkkoherra Henrik Ahlholm 2112 (yo 1671, † 1695).

Vävy: Laukaan kirkkoherra Johan Sinius U345 († 1729).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #73; KA valtakunnanregistratuura 23.10.1686 f. 561 (Till Cammar Colleg. för Beata Mathesia at få Skattfritt ett hemman i Pyhejocki Sockn ... Eftersom en blind Qwinnes Persohn framledne Kyrkioherdens H:r Johan Mathesij dotter Beata Mathesia uti Pyhejocki Sokn har A:o 1674 erhållit af Gen. Lieut. Nils Bielke frijhet för alla vthlagor på hemmanet Luthå ån i Pihejocki Sockn), 15.12.1686 f. 939; KA mf. ES 2028 (rr 5) Saloisten käräjät 22.7.1644 f. 318v (Her Johan Caplaan härsammastädes); KA mf. ES 2029 (rr 7) Saloisten käräjät 27.2.1651 f. 231v (Nembden wittnadhe att H:r Johan Mathesi hemman ligger wnder een högh skatt Nembl: 1 heelt mantal, medh ringha och swagha äghor); KA mf. ES 2029 (rr 9) Pyhäjoen käräjät 27.7.1655 f. 68; KA mf. ES 2030 (rr 9) Pyhäjoen käräjät 21.1.1656 f. 256v (Företrädde Kyrkoheerden uti Pyhäjoki wördig och wällärde H: Johan Matthesius och så nu som å trenne Laga Häradz Ting tillförende, upplyste och witterligidt giorde, sig haffwa waridt öfwereens medh Hans Knutsson och Brijta Olofzdåtter Sal: Lucas Simonsons änkia om Luotå hemmanedt om 2/3 schatt, för hwillket hemman wällbem:te Kyrkioheerde 500 D: K: M:tt ehrläggia schulle); KA mf. ES 2030 (rr 10) Pyhäjoen käräjät 27.1.1658 f. 372; KA mf. ES 2031 (rr 11) Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1664 f. 543v (Wällärde H:r Hendrich Mathesius angaf Margeta Hendrichzd:r Putha det hon skulle hafwa afhendt uttur dess Moders gudhfruchtige hustro Anna Josepzdåtters framledne Kyrkioherdens H:r Johanis Mathesi effterlefwerskas bodh al:r swardt Polemit), Pyhäjoen ylim. käräjät 24.–25.7.1665 f. 759v (Pålades Länssmannen Florentz Hendersson sampt Nämdemännen uti huar sin by att wara H:r Hendrich Mathesium behielpelige att uthbekomma hans framledne faders Sahl: Kyrkioherdes H:r Johannis Mathesij witterlig gieldh); KA mf. ES 2032 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1670 f. 458v (fordom Caplans H:r Hendrici Mathesi Enckia); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 26.–27.6.1672 f. 125 (Cappellan wehl:de h:r Henricus Hourenius ... h:r Henriks Swär Moder dygdesam: hust: Anna Josephs d:r ... Till h:r Henriks Sal: Swär Fader h:r Johannem Matthesium); KA mf. ES 2035 (rr 19) Pyhäjoen käräjät 23.–24.1.1682 s. 113; KA mf. ES 2036 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 1.–4.8.1684 s. 130 (Cappelanen Wählärde H:r Hinrich Ahlholm 2112 Insinuerade i Rätten dhen Kiöpe skrifft som Arfwingar till Luoto hemman Nembl:n Magister Isac Falander på sin och des Swågers Cajani wägnar Borgmästaren Hinrich Corte på hustru Susanna Mathesiæ wägnar, Andreas Mathesius, Margeta Mathesia, Catharina Mathesia och Beata Mathesia hafwer opprättat och underskrefwen d: 8 Novemb: 1683 hwar uthinnan bem:te Arffwingar oppdraga wählbem:te H:r Hinrich Ahlholm Luotho hemman Emoot 800 D: Kopp:r M:t); KA mf. ES 2036 (rr 23) Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 660 (1674 ... i anseende till Pastoris H:r Johan Matthæsij Enchias och blinda dottrens Beatas som ännu lefwer, swåra tilstånd förundt); KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 9.5.1660 (Erich Hinrichson från G: Carlleby Fullmechtegatt aff Anderss Anderssonn Frostero framtedde Michell Larssons Obligation aff Dato 3 Decembris A:o 1659 lydande på Nijtijo Sex D:r att betala i förste ypen Watn här i Raumo; Michell Larsson föregif:r dett Anderss Frosterus, uthan giffuen Fullmacht hafuer fordratt aff D: Johanne Matthesio Kyrkioherdhe i Pyhjäjocki på hanss giäldh, och der upå bekommett 22 D:r K: m:t), Rauman RO 26.6.1660 (Anderss Andersson Frosterus Inladhe een Skriffteligh protest, moott Michell Larsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50 (XI); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 14 passim (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 123; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #73. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 160, 161; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 854 (Mathesius Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3676D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4371.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Mathesius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=791>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mathesius, Henricus Joh:is. Ob. 73 || Son af kh i Pyhäjoki Joh. Matthiæ Mathesius († 1660?). Upsaliæ depositus. Sockneadjunkt i Oulais 1653. Kpl i Pyhäjoki.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50.